Behandelovereenkomst Resiliendo

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.

Op de behandelingsovereenkomst zal globaal worden weergegeven welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie.

Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 24 of 48 uur van tevoren af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is.

De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en zal op verzoek van de therapeut een collega-therapeut of een arts bezoeken indien deze dit nodig acht.

De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

Indien de cliënt tegen advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

De therapeut kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten. 

Betalingswijze van de behandelingen is contant of per pin per consult.

Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

* (aanpassen wat voor uw praktijk van toepassing is)
* Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
* In onze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de praktijk.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.