Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Resiliendo: praktijk voor Leefstijlgeneeskunde, Orthomoleculaire therapie,  en klinische Psycho-Neuro-Immunologie gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77427602.

Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij Resiliendo zich tegenover een cliënt verbindt tot het verstrekken van adviezen (op basis van de Orthomoleculaire therapie, kPNI) die rechtstreeks betrekking hebben op deze cliënt.

cliënt/opdrachtgever: de wederpartij van Resiliendo bij het aangaan van de behandelovereenkomst.

behandeling: behandeling of consult en alle overige advisering, of dienstverlening.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Resiliendo en een cliënt.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Resiliendo, voor de uitvoering waarvan door Resiliendo derden dienen te worden betrokken.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Een afwijking van of een aanvulling op deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Resiliendo daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Deze Algemene Voorwaarden staan op de website en kunnen op verzoek schriftelijk worden verstrekt.

Resiliendo behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze door Resiliendo zijn gepubliceerd op de website.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2. Behandeling

De overeenkomst tussen Resiliendo en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Het behandeltraject zal bestaan uit een intakeconsult, eventueel gevolgd door vervolgconsulten en eventueel met aanvullende diagnostische onderzoeken.

Resiliendo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Resiliendo of door Resiliendo ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 3. Totstandkoming van de behandelovereenkomst

De cliënt verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, die vermeld staan op de website van Resiliendo, door het aangaan van een behandelovereenkomst.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt een beroep doet op Resiliendo voor een behandeling.

Artikel 4. Annulering

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – via e-mail, Whatsapp of telefonisch te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Resiliendo zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Indien Resiliendo genoodzaakt is de afspraak te annuleren, zal dit zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden medegedeeld.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie, contant of binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Resiliendo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Resiliendo is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25 exclusief omzetbelasting.

Indien Resiliendo echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Resiliendo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Resiliendo rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Resiliendo worden medegedeeld.

Resiliendo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Resiliendo is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Resiliendo is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

Indien Resiliendo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Resiliendo beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Resiliendo is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Resiliendo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Resiliendo zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Resiliendo.

Artikel 7. Privacy

Resiliendo zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Resiliendo daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst

Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
–  de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.
–  voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Resiliendo, zal Resiliendo in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Resiliendo extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Resiliendo anders aangeeft.

Artikel 9. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Resiliendo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Resiliendo toerekenbaar is. Indien Resiliendo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Resiliendo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Resiliendo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Resiliendo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 10. Klachten

Orthomoleculair therapeut Resiliendo is aangesloten bij de MBOG en de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Resiliendo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.